عكاسي تبليغات
يكي از افتخارات حس استوديو اينه كه در اين سالها با مجموعه ها و برندهاي قدرتمند كار كرده و و در جهت بيشبرد اهداف تبليغاتي اين مجموعه ها نقش آفريني كرده.